bootstrap responsive templates

Assessorament personalitzat per als nostres clients residents en altres països. Tant a particulars com a professionals o societats estrangeres. MAVICA li acompanya i assisteix en tots els passos. Des del principi en la creació d'una empresa, registres legals i de marca, obtenció NIE. En el dia a dia tenim experiència a gestionar la seva comptabilitat, laboral, fiscal i legal. Tots els seus moviments financers, com comprar propietats, inversions, herències, pagaments d'impostos. MAVICA està al seu costat des de la formació de l'empresa i en totes les etapes, per a que vostè pugui prendre les millors decisions.


A S S E S S O R A M E N T        F I N A N C E R 

 • -Gestión financiera.
 • -Gestión de patrimonios.
 • -Asistencia y asesoramiento en apertura de cuentas bancarias.
 • -Asistencia y asesoramiento en compraventa de viviendas.
 • -Confección de Planes de Tesorería e Inversión.

A S S E S S O R A M E N T         C O N T A B L E 

 • Gestió contable i reporting a empresa matriu
 • Servei de control financer, implantació de processos administratius i sistemes d'información a la matriu
 • Elaboració i actualizació de contabilitats a distància o presencials al domicili social del client
 • Assessorament contable permanent
 • Elaboració d'Estats Financers
 • Legalització de Llibres Contables
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria Informe de Gestió

A S S E S S O R A M E N T         F I S C A L 

 • Planificació legal i fiscal. Optimitzación d'estructures.
 • Gestió fiscal i Convenis de Doble Imposició
 • Impost de Patrimoni i Successions
 • Canvi de residència fiscal
 • Gestió d'obligacions tributàries. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents
 • Impost de Societas
 • Impostos Indirectes: Impost sobre el Valor Afegit
 • Inspeccions tributàries
 • Assessorament permanent al seu departament fiscal
 • Informes fiscals i evaluació de contingències
 • Assistencia davant procediments tributaris
 • Informes de projectes empresarials
 • Revisió i auditoria fiscal per a operacions de compravenda
 • Certificacions tributàries

A S S E S S O R A M E N T         L A B O R A L

 • Gestió laboral i de Recursos Humans
 • Estudi i tramitació d'expedients en situació d'expatriació/impatriació de treballadors
 • Assessorament sobre permisos de treball, residència i règims especials per a estrangers
 • Elaboració de Nòmines així com liquidacions i quitances   
 • Confecció i assessorament de contractes de treball
 • Tramitació d'altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social
 • Estudi de costos laborals
 • Aplicació de salaris segons conveni corresponent
 • Inscripció a l'Empresa a la Seguretat Social
 • Règims Especials de la Seguretat Social (Treballadors de la Llar, Autònoms, del Mar, etc.)

A S S E S S O R A M E N T        J U R Í D I C

 • Obtenció de N.I.E de representants estrangers
 • Constitució de l'entitat
 • Representació legal i financera
 • Compliment d'obligacions formals
 • Internacionalització d'empreses
 • Elaboració del Pla de Negoci   
 • Assessorament en l'implementació del projecte i l'estructura organitzativa
 • Coordinació de totes les àrees de gestió amb els despatxos associats al país destinatari de la inversió
 • Gestió d'ajuts i subvencions a la internacionalització i apertura de nous mercats
 • Modificació d'estatuts, fusions, absorcions i adquisicions de societats
 • Intervenció en operacions societàries
 • Confecció de juntes generals i extraordinàries de socis

Copyright©Mavica