free amp templates

POLÍTICA LEGAL Y DE PRIVACITAT 

Vostè està visitant la Web de Mavica (www.mavica.es). Tot el contingut d'aquesta web és propietat de © MAVICA

1. INFORMACIÓ GENERAL 

Les presents condicions generals d'ús i informació legal de la pàgina web regulen els termes i condicions d'accés i ús de la web www.mavica.es. Aquesta web és propietat de Mavica Tax & Law, SL. CIF B67340752, Domicili en Carrer Enric Granados, 153-155 PR.2 08008 Barcelona. Telefono 934.608.822.

El simple accés, navegació i ús del Lloc web atribueix la condició d'usuari del mateix (d'ara endavant, el “Usuari”) i implica l'acceptació dels presents termes i condicions del servei (d'ara endavant, la “Política Legal”). 

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment aquestes condicions. 

En aquest sentit, li preguem que procedeixi a una lectura atenta i detallada del contingut inserit en la present Política Legal.

2. OBLIGACIONS DE L'USUARIO 

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús i manifesta que utilitzarà la web de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes. Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar la web per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

3. RESPONSABILITAT DE  LA WEB 

L'usuari coneix i accepta que la web no atorga cap garantia expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen. Tampoc es garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització d'aquesta informació, dades i serveis. En tot cas, la web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador. MAVICA ha elaborat els continguts inserits en el Lloc web únicament amb finalitats informatius. En aquest sentit, els materials oferts a través del mateix no podran concebre's en cap cas, com a substitutius de l'assessorament legal o de qualsevol altra naturalesa.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de MAVICA de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d'aquest. 

No obstant això, MAVICA no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions derivades del funcionament operatiu del sistema que poguessin impedir o retardar la navegació pel Lloc web per causes no que no li anessin imputables no podent garantir, igualment, l'absència d'elements lesius que causessin danys o alteracions en aquest. 

Sense perjudici de l'exposat, MAVICA ha adoptat i adoptarà, les mesures necessàries per a garantir el correcte funcionament i la seguretat del Lloc web i evitar, amb això, l'existència i transmissió de components que poguessin resultar nocius per als Usuaris. 

Així mateix, MAVICA es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc web en qualsevol moment i sense previ avís per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, o per fallades de subministrament elèctric, entre altres. 

MAVICA no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi del contingut del Lloc web i que poguessin suposar una violació de qualsevol norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers, així com de la base de la informació, els errors o omissions dels quals pogués emmalaltir el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d'elles.

4. COMPROMÍS DELS USUARIS, ACCÉS I ÚS DEL 
LLOC WEB

La naturalesa dels continguts del Lloc web i els serveis prestats a través del mateix es dirigeixen a usuaris majors de 18 anys, quedant expressament prohibit l'accés a usuaris menors d'aquesta edat.

L'accés general i navegació a través del Lloc web no comporta registre previ, excepte per a aquelles funcionalitats i/o serveis que així ho requereixin, i en aquest cas resultarà necessari facilitar determinada informació a través dels formularis predisposats a aquest efecte. 

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga al compliment de la present Política Legal, així com al dels termes i condicions d'ús continguts en aquest, havent d'actuar conforme a la Llei vigent, la bona fe i l'ordre públic i, abstenint-se d'utilitzar el Lloc web de manera que pogués impedir o deteriorar el seu adequat funcionament.

Particularment i sense que això pogués implicar cap restricció a l'anteriorment estipulat, l'Usuari s'obliga a: 

a) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que fos susceptible de generar danys en el mateix o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MAVICA, dels Usuaris o de tercers. 

b) No alterar, copiar, descarregar, modificar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc web, el seu programari o els continguts inserits en aquest. 

c) No introduir, emmagatzemar, reproduir, comunicar públicament, copiar o difondre qualsevol contingut que pogués infringir drets de propietat industrial i/o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni continguts dels quals no ostentés drets de posada a disposició enfront de tercers. 

Addicionalment, MAVICA es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

5. PROPIETAT  INTEL·LECTUAL  I  INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, programari, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc.) són propietat exclusiva de MAVICA o dels seus legítims titulars, i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. .

La posada a la disposició dels Usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de MAVICA a través del Lloc web o que figuren en el mateix no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari diferent de l'ús que comporta una utilització lícita i d'acord amb la naturalesa de la plataforma. En aquest sentit, l'Usuari queda, únicament, autoritzat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal. 

En conseqüència, queda terminantment prohibida la reproducció, difusió, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, sense la prèvia autorització per escrit de MAVICA. En cas de contravenció de l'aquí estipulat, s'atendrà el règim sancionador previst per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual de MAVICA, emparats per la legislació vigent. 

MAVICA i el seu logotip són marques registrades, així com els seus rètols, signes distintius o logos. La utilització d'aquestes marques requereix l'autorització expressa de MAVICA, així com la subscripció del corresponent contracte acordat entre les parts. En virtut d'això, l'ús no autoritzat de qualsevol d'aquestes marques serà objecte de sanció.

6. ENLLAÇOS A LLOCS WEB I SERVEIS DE TERCERS

La present Política Legal es refereix exclusivament al Lloc web, sense perjudici que a través del portal puguin oferir-se enllaços a plataformes i serveis de tercers. La recollida de dades per part dels mateixos es guiarà per les seves respectives polítiques d'ús i privacitat, per la qual cosa recomanem la seva revisió en cas que l'Usuari accedeixi a les seves xarxes o recursos informàtics.

La reproducció d'informació, continguts, productes o serveis propis de MAVICA en plataformes de tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web tampoc implicarà que MAVICA recomani o aprovi el seu contingut.

En conseqüència, MAVICA no assumirà cap mena de responsabilitat que pogués derivar-se d'aquests. Sense perjudici de l'exposat, MAVICA manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts redirigits poguessin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

7. NOTIFICACIÓ I DENÚNCIA D'INFRACCIONS

Per a la denúncia d'incidències o irregularitats respecte del funcionament del Lloc web o, per a les relatives al compliment de la present Política Legal i de qualsevol inexactitud, error o contingut contrari a la normativa vigent, es posa a disposició la següent adreça de correu electrònic despatx@mavica.es

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT 

En MAVICA ens preocupem per protegir les seves dades personals i tractar-los de manera lícita i transparent. En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, totes les dades de caràcter personal facilitats en totes les seves comunicacions amb www.mavica.es seran tractats amb confidencialitat i no se cedirà aquesta informació a tercers.

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que ens faciliti a través del Lloc web, així com els derivats de la seva navegació siguin tractats per MAVICA, de conformitat amb les disposicions previstes en la legislació vigent. 

Per tot això, aconsellem que a fi de prendre una decisió lliure i voluntària respecte a la determinació de facilitar-nos les seves dades, procedeixi a una lectura atenta i detallada de la present Política de Privacitat. 

MAVICA l'informa que les dades personals recaptades a través dels formularis inserits en el Lloc web són, amb caràcter general (i tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari), obligatoris per al compliment de les finalitats establertes, de tal forma que, davant la negativa o error del seu subministrament ens resultarà impossible oferir-li adequadament les prestacions i serveis sol·licitats. 

No obstant això, això no afectarà en cap cas a la lliure visualització dels continguts oferts a través de la plataforma. 

Al seu torn, i en virtut del que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal de manera presencial en les oficines de Mavica Tax & Law, SL o bé mitjançant correu postal. 

MAVICA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En continuar accedint o fent ús dels serveis després d'efectuats els canvis, accepta la seva subjecció a la nostra nova Política de Privacitat.

 

9. POLÍTICA DE COOKIES 

L'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, com les cookies i altres tecnologies similars, es regirà pel que s'estableix en la Política de Cookies, part igualment integrant de la present Política Legal.

10. INTEGRACIÓ DE CLÀUSULES I PREVALENÇA DE DISPOSICIONS

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules establertes en el present Avís Legal no afectarà l'eficàcia de la resta. 

En cas de discrepància entre el contingut en la present Política Legal i les condicions generals i/o particulars de cada servei, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

11. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA LEGAL 

MAVICA es reserva el dret de modificar i/o actualitzar en qualsevol moment la present Política Legal, així com qualsevol informació que pogués aparèixer en el Lloc web sense necessitat de previ avís.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb la legislació espanyola. MAVICA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitgi efectuar a l'Empresa titular de la web hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça email: despatx@mavica.es

COPYRIGHT © 2020 MAVICA. Tots els drets reservats

Copyright©Mavica