how to develop your own website

Àrea de Consultoria


                 G E S T I Ó     D E     P R O J E C T E S     E M P R E S A R I A L S.                        N O U S    R E P T E S 

Les empreses afronten moments de canvi en els que es requereixen capacitats i recursos diferents als empleats fins al moment. Aquestes situacions solen donar-se tant davant oportunitats d'expansió com davant situacions d'enduriment del mercat, així com de canvis generacionals en l'accionariat i/o en la gestió. La nostra missió és donar a les empreses, socis i directius el coneixement, els mètodes i les eines necessàries per a poder anticipar-se als canvis i aprofitar les oportunitats.


 • Presència en el Consell d'Administració i representació davant socis i institucions Públiques i/o privades
 • Interim management
 • Desenvolupament de Plans estratègics per a les Projeccions de creixement, reconversió o noves inversions de les empreses  
 • Gestió de l'empresa familiar. Successió de generacions. Pactes Successoris
 • Pactes de socis
 • Elaboració de l'estratègia financera
 • Diagnòstic de les necessitats financeres
 • Cerca d'Inversors: identificació i contacte amb proveïdors de capital i deute
 • Negociació de les condicions de finançament i interlocució amb Entitats de crèdit: passius bancaris , proveïdors, administracions públiques...

C O N S U L T O R I A     D E   F I N A N C E S    I   C O N T R O L   D E     G E S T I Ó 

En un entorn tan competitiu com el que estem vivint, les empreses han de disposar d'eines que els permetin gestionar més i millor l'evolució del seu negoci. A Mavica li facilitarem aquestes eines perquè l'ajudin a dirigir el seu negoci d'una forma més eficient. 

 • Interim Management
 • Quadre de comandament i seguiments
 • Anàlisi de viabilitat de projectes
 • Implantació de sistemes de comptabilitat financera i de costos
 • Elaboració i seguiment de pressupostos, previsions de tresoreria i sistemes de costos
 • Elaboració periòdica d'informes de Control de Gestió per a la Direcció
 • Interlocució amb socis capitalistes

GESTIÓ DE PATRIMONIS PERSONALS
I EMPRESARIALS

 

             SUCCESSIÓ DE L'EMPRESA FAMILIAR.                   PLANIFICACIÓ EN LA SUCCESSIÓ DE L'EMPRESA 

Analitzem l'estratègia financera de l'empresa i els ajudem a optimitzar i aplicar els resultats de l'anàlisi realitzada .

Tant si desitja construir un patrimoni com si desitja gestionar-lo, preservar-lo o transmetre-l'hi a la següent generació, Mavica posa a la seva disposició un ampli ventall de solucions personalitzades que l'ajudaran a complir els seus objectius. La planificació successòria pot ser un assumpte complicat amb una forta càrrega afectiva. A Mavica li proporcionarem la informació que necessita per a assegurar-se que els seus actius es transmetran a les persones indicades, en el moment oportú i de la forma desitjada.

 • Comptem amb una àmplia experiència de treball des de dins d'entitats financeres, que podem aportar al seu negoci  
 • Coneixem els productes del mercat i els riscos que comporten cadascun d'ells
 • Seleccionem els productes més adequats per a cada client en funció de la seva anàlisi, informant-lo en tot moment dels riscos associats a cada operació
 • Establiment de perfils de risc i objectius de rendibilitat • Política d'Inversions.
 • Gestió de l'Estalvi
 • Intermediació amb entitats financeres
 • Planificació financera de jubilació
 • Planificació hereditària.
 • Continuïtat d'empresa familiar
 • Optimització del tractament fiscal

C O M P R A   V E N D A    D ' E M P R E S E S   I   A C T I U S 

Assessorem processos de compravenda, tant des del punt de vista del comprador com del venedor. En funció de l'anàlisi i de l'estratègia marcada pels accionistes / gestors, adoptem rols que van des d'un mer suport al procés, fins al lideratge de les negociacions, sempre seguint les indicacions del client i acompanyant-li en la presa de decisions


 • Elaboració i seguiment de pla de Negoci
 • Valoració i Estimació del preu
 • Elaboració de pacte de socis: acord de prestació de serveis transitoris, acords societaris, acords de garanties, plans d'incentius, etc.
 • Identificació i gestió de contactes: Teaser, Carta de Confidencialitat, Information Memorandum (Memo), Term Sheet, Carta d'Intencions, Memorandum of understanding (MoU)
 • Preparació del Data Room i procés de Due Diligence: àrees financera, laboral, fiscal, jurídica i de negoci
 • Redacció i Anàlisi d'Oferta
 • Anàlisi de les condicions suspensives, resolutòries i d'obligacions de tancament
 • Seguiment de les obligacions post-contractuals
 • Acompanyament Presencial en les Negociacions
 • Preparació dels documents per al tancament de l'operació: contractes de compravenda, pactes d'accionistes...
 • Notaria i gestions registrals

C O N S U L T O R I A    M A R Í T I M    P O R T U À R I A

Tenim una àmplia experiència en empreses relacionades amb el món marítim, ajudant-los a gestionar les seves societats, licitar davant Autoritats Portuàries i fins i tot representar-les davant Ports de l'Estat.
 • Interim Management
 • Quadre de comandament i seguiments
 • Elaboració i seguiment de pressupostos, previsions de tresoreria i sistemes de costos
 • Elaboració periòdica d'informes de Control de Gestió per a la Direcció
 • Interlocució amb socis capitalistes
 • Preparació de licitacions
 • Defensa dels interessos econòmics i financers davant Administracions Públiques
 • Tràmits davant Capitania Marítima

P R O C E S S O S     C O N C U R S A L S 

Els professionals de Mavica presten assistència en el plantejament i execució de processos concursals dins d'entorns de reestructuracions empresarials. Una de les possibles sortides quan una empresa no pot fer front a les seves obligacions de pagament degut a una situació financera crítica consisteix en l'aplicació del procediment concursal. El bon coneixement de la Llei Concursal, l'experiència prèvia en aquesta mena de processos, i una adequada planificació que permeti actuar sense que sigui massa tarda i sense perdre el control, són fonamentals per a afrontar aquest tipus de situacions.

La Llei Concursal està creada amb l'objectiu de donar viabilitat a la continuïtat de la societat, per al que estableix mecanismes de quitacions i espera segons un pla de negoci i de viabilitat econòmica que ha de lliurar-se en la primera fase del procés i que haurà de ser aprovat en el procés concursal.

Fase d'Anàlisi de viabilitat


 • Valoració de riscos
 • Reestructuració de deutes
 • Responsabilitat dels administradors
 • Possible pla de viabilitat

Fase d'execució jurídica

 • Valoració i presentació preconcursal
 • Presentació de concurs de creditors en jutjats del Mercantil
 •   Interlocució amb els administradors concursals

Copyright©Mavica