web design templates

Àrea d'Assessorament

Acumulem una àmplia experiència en la gestió i externalització de serveis administratius.

Àrea Contable

Ens comprometem a portar la seva comptabilitat al dia, perquè pugui treballar amb la informació necessària en la la presa de decisions i la correcta gestió de la seva empresa.

 • Gestió financera
 • Gestió de patrimonis
 • Assistència i assessorament a obertura de comptes bancaris
 • Assistència i assessorament en compravenda d'habitatges
 • Confecció de Plans de Tresoreria i Inversió 

Àrea Fiscal

Posem a la seva disposició un equip humà de professionals que l'ajudarà a resoldre qualsevol tipus de necessitat dins de l'àmbit fiscal, assessorant en cadascuna de les fases de la gestió, i mantenint-se sempre al corrent de les normatives fiscals.

 • Alta i Baixa d'Obligacions Fiscals
 • Presentació d'Impostos Trimestrals i Resums Anuals
 • Preparació i presentació d'Impostos de Societats
 • Assessorament, Confecció i Presentació de Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Ajornament i fraccionament de pagaments
 • Certificacions tributàries
 • Assessorament continuat per a la implementació d'estratègies i planificacions fiscals a mesura de cada client
 • Assessorament en successions i donacions
 • Assessorament i representació davant la inspecció fiscal
 • Apoderament davant la AEAT

Àrea Laboral

Oferim el major compromís en el tracte de les gestions amb el personal de l'organització aportant les solucions eficients necessàries, sempre orientades a la resolució dels conflictes.

 • Elaboració de Nòmines així com liquidacions i quitances
 • Confecció i assessorament de contractes laborals
 • Tramitació d'alta i baixa de treballadors de la Seguretat Social
 • Estudi de costos laborals
 • Confecció i tramitació mensual d'Assegurances Socials
 • Aplicació de salaris segons conveni corresponent
 • Inscripció d'Empresa en la Seguretat Social
 • Obertura de centres de treball davant els organismes pertinents
 • Tramitació d'altes i baixes dels treballadors per incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat...
 • Actuació en conciliacions individuals
 • Expedients de regularització d'ocupació
 • Inspecció de treball
 • Assessorament en la gestió i capitalització de l'atur
 • Estudis jubilació
 • Règims Especials de la Seguretat Social (Empleats de la Llar, Autònoms, De la Mar... )

Àrea Jurídica

El nostre departament jurídic estarà a la seva disposició amb la finalitat de salvaguardar i defensar els seus interessos amb el màxim rigor, garantint en tot moment la màxima professionalitat per a l'exercici dels seus drets, buscant en cada problema la solució legal més convenient per als seus interessos.


MERCANTIL


 • Constitució de societats mercantils
 • Ampliacions i Reduccions de capital i aportacions
 • Liquidació, dissolució i transformació de societats
 • Estudi i organigrames empresarials
 • Modificació d'estatuts, fusions, absorcions i adquisicions de societats
 • Compravenda de participacions socials
 • Redacció de contractes mercantils en totes les seves variants
 • Intervenció en operacions societàries
 • Confecció de juntes generals i extraordinàries de socis
 • Processos concursals
 • Elaboració i Presentació d'Actes Socials

CIVIL


 • Expedients i tràmits al Registre de Propietat
 • Successions
 • Contractes Civils - Arrendament, Arres, Compra-venda...
 • Associacions i Fundacions
 • Negociació en Reclamacions i Responsabilitat Civil
 • Comunitats de Propietaris, dissolució de béns en proindivís
 • Negociacions extrajudicials
 • Negociacions de Conveni de Separació i Divorci

LEGAL


 • Adaptació a la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) normativa de desenvolupament
 • Redacció de contractes informàtics i de noves tecnologies

Copyright©Mavica